Godzinki do św. Barbary

 

Na Jutrznię

 

Zechciej, Panie, otworzyć teraz usta moje,

abym godnie wyśpiewał, Boże, chwałę Twoją.

 

       Wspomóż, Barbaro święta, nas z niebiańskiej wieży,

       Aby był zbawion każdy, kto Bogu zawierzył.

Niechaj Pan wszechmogący dzisiaj nas wysłucha,

Ojciec nam tu przez Syna ześle Swego Ducha.

       Barbaro rajska, błagam: wstawiaj się za nami,

       U tronu Boga w niebie, proś dziś za Pionkami!

 

Hymn

Zawitaj, Księżno święta, coś cnoty wykładem,

I nas, grzeszników, prowadź zawsze swoim śladem.

       Zawitaj, śliczny Kwiecie, długo wyglądany

       Przez ojców swoich pilnie tak oczekiwany!

Zrodzona w mieście słońca, Ty pustyni Cudzie,

Pamiętaj dzisiaj o nas, o Twym biednym ludzie.

       Wybrał Ci ojciec srogi za męża młodzieńca,

       Kiedyś już miała Chrysta, swego Oblubieńca.

On Ci otwierał klamkę do nieba ogrodu

I rajską furtkę łaski od Bożego Grodu.

 

K. Módl się za nami, święta Barbaro!

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

          K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze!

          W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

K. Módlmy się! Święta Barbaro, wejrzyj na nas i uproś nam u Wszechmogącego Boga? Aby Ten, który przez Swego umiłowanego Syna, a Twojego Oblubieńca, Jezusa Chrystusa, objawił swoją chwałę wszystkim ludom*, Kościół swój Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski, na cały świat rozszerzony, od wszelkiego grzechu zachował*, przez Chrystusa Pana Naszego!

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze!

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

          K. Błogosławmy Panu!

          W. Bogu chwała!

K. A dusze wszystkich wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju!

W. Amen!

Na Prymę

Wspomóż, Barbaro święta… (jak na jutrznię)

Hymn

 

Jak statek w Port Bityński przez wiatr wprowadzona

Twa dusza była Męką Pańską poruszona.

Tyś żar Boskiego ognia z Apostołów słowa,

Na mękę życie swoje poświęcić gotowa.

Tyś z wieży udręczona w lesie się schroniła,

Ciebie skalna pieczara cieniem swym okryła.

       Owca na znak męczeństwa do Ciebie się zbliża

       I słodkim mlekiem wzmacnia do przyjęcia krzyża.

K. Módl się za nami, święta Barbaro! … itd. jak na Jutrznię

K. Módlmy się: Święta Barbaro, wejrzyj na nas i uproś nam u wiecznego Kapłana +

Aby nasz Papież, Benedykt, któremu w swej nieskończonej dobroci Bóg dał władzę nad swoim Kościołem*, z równym Tobie męstwem przewodniczył nam w drodze

do Zbawienia, przez Chrystusa, Pana naszego! W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

 

Na Tercję

Wspomóż, Barbaro święta… (jak na jutrznię)

Hymn

Witaj, Barbaro święta, łańcuchem skowana,

Przez donos swego ojca, do sądu targana.

       Wiary się nie wyparłaś, Chrysta nie zdradziła,

       Chociaż swej krwi purpurą cała się okryła.

Ogniem Cię przypalali, aby złamać ducha,

I ujrzeć, czy na mękach Jezus Cię wysłucha.

       Łańcuchem Antychrysta byłaś przywiązana

       Na świadka, żeś wzgardziła światem tym dla Pana.

 

K. Módl się za nami, święta Barbaro! … itd. jak na Jutrznię

K. Módlmy się: Święta Barbaro, wejrzyj na nas i uproś nam u Stwórcy wszelkich darów+, aby ci, w których On przebywa od dnia Pięćdziesiątnicy: Biskupa, Kapłanach, Diakonach i innych stanach Kościoła*, mogli dzięki Jego łasce pokornie Ci służyć, prze Chrystusa, Pana naszego! W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…

 

Na Sekstę

Wspomóż, Barbaro święta… (jak na jutrznię)

Hymn

Słowem Orygenesa i Chrztem Walencjusza

Złączona już na zawsze z Kościołem Chrystusa.

       O, Chusto Weroniki, zakrwawiona cała,

       Barbaro, czy wiedziałaś, jak będziesz cierpiała?

Ty nawet w lochu ciemnym światłem swojej wiary

Pogance nawrócenia wyprosiłaś dary!

       Nam zechciej też wyprosić wiarę nieugiętą,

       Patronko nasza wierna, ucz nas, jak być świętą!

K. Módl się za nami, święta Barbaro! … itd. jak na Jutrznię

K. Módlmy się: Święta Barbaro, wejrzyj na nas i uproś nam u Boga niepodzielnej jedności, + aby zachowany przez Kościół nienaruszony depozyt wiary * złączył

w jedno wszystkich ochrzczonych, przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj…

 

Na Nonę

Wspomóż, Barbaro święta… (jak na jutrznię)

Hymn

O, Różo purpurowa, złotem Tyś wzgardziła,

Przez co ojca swojego bardzo rozsierdziła.

          Miecz swój pierwszy wyciągnął, by odebrać życie,

          Córce – sobie nagrodę pomnożyć obficie.

On marzył już dla siebie wieniec laurowy,

Za cenę odrąbania „podłej córce” głowy.

          Barbaro, Męczennico, skąd jest męstwo Twoje?

          „Z Komunii świętej! Teraz ja przed Bogiem stoję!”

 

K. Módl się za nami, święta Barbaro! … itd. jak na Jutrznię

K. Módlmy się: Święta Barbaro, wejrzyj na nas i uproś nam u sprawiedliwego i miłosiernego Boga, + aby ci, którzy nie uznają Bóstwa Jego Przedwiecznego Syna*, mocą Jego Męki i Zmartwychwstania poznali w Nim jedyne źródło życia, przez Chrystusa, Pana naszego! W. Amen.

K. Pani, wysłuchaj…

 

Na Nieszpory

Wspomóż, Barbaro święta… (jak na jutrznię)

Hymn

Dobranoc, Głowo święta, coś po tylu trudach

O Bogu zaświadczyła nam w rozlicznych cudach!

          Ojciec odrzucił zaraz miecz swój zakrwawiony,

          Za chwilę on sam zginął piorunem rażony.

Ty w wieży rozważałaś Boskie tajemnice,

Harmonię Trójcy świętej przez trzy okiennice.

          Teraz już pijesz ze źródła niebieskiej Krynicy.

          Błogosław naszym Pionkom, całej okolicy!

 

K. Módl się za nami, święta Barbaro! … itd. jak na Jutrznię

K. Módlmy się: Święta Barbaro, wejrzyj na nas i uproś u dobrego Boga, +

aby wszyscy, którzy pracują z narażeniem życia dla dobra innych, * od nieszczęśliwych wypadków byli ochronieni, * przez Chrystusa, Pana naszego.

K. Pani, wysłuchaj…

 

Na Kompletę

Wspomóż, Barbaro święta… (jak na jutrznię)

Hymn

Witaj, nam Kładko Rajska, córko Dioskurowa,

Coś nam w niebezpieczeństwie pomagać gotowa.

          Tyś Lilią jest czystości: śluby wypełniłaś,

          I perłę niewinności na wieki zdobyłaś.

Patronko dobrej śmierci, przybądź k’ nam w godzinie,

Kiedy już nasze ziemskie życie się rozpłynie

          I podaj nam na drogę Wiatyk nieśmiertelny,

          Który nam pozostawił Jezus zawsze wierny.

Niech nigdy nie ustanie cześć wdzięcznie śpiewana

Nie przyjdzie nam śmierć nagła, a niespodziewana.

 

Ofiarowanie Godzinek

Upadnij, duszo moja, przed potęgą Boga,

Wychwalać Go i wielbić bądź zawsze gotowa

          I ku Barbarze naszej razem zaśpiewajmy

          I za Jej pomoc z nieba dług wdzięczności zdajmy!

 

Antyfona:

Zlej na nas łaskę z nieba, Duchowe Naczynie,

                    A pamięć Twoich cudów nigdy nie przeminie!

 

K. Módl się za nami, święta Barbaro! … itd. jak na Jutrznię

K. Módlmy się: Święta Barbaro, wejrzyj na nas i uproś nam u Najświętszej Trójcy, +

aby Bóg, który ustanowił Cię Panią nad Pionkami, nie odmówił nam nigdy Twej niebieskiej opieki. Przez Chrystusa Pana naszego! W. Amen.

 

Uwaga: "Dioskur" - to ojciec św. Barbary, "Orygenes" - to założyciel szkoły teologicznej w III wieku w Aleksandrii (Egipt). Walencjusz - to kapłan wysłany

z Aleksandrii, ochrzcił potajemnie św. Barbarę, co wywołało reakcję jej ojca.