PROBOSZCZOWIE

I WIKARIUSZE

 

    W pionkowskiej parafii w latach 1929 - 2021, dziewięciu kapłanów pełniło urząd proboszcza. Proboszcz to: "(...) kapłan (prezbiter), który jest właściwym duszpasterzem parafii (...) obejmuje swoja troską duszpasterską wszystkich ludzi zamieszkujących teren jego parafii."

Proboszczowie    Parafii Św. Barbary  w Pionkach

Lp.

Imię i   nazwisko

Okres  duszpasterzowania

1.

Ks. Edward  Ptaszyński

1929 - 1932

2.

Ks. Jan Naulewicz

1932 - 1940

3.

Ks. Seweryn  Kiersztajn

1940 - 1950

4.

Ks. Tomasz  Zadęcki

1950 - 1963

5.

Ks. Feliks  Stradomski

1963 -1965

6.

Ks. Józef  Giżycki

1965 - 1978

7.

Ks. Wacław Krzysztofik

1978 - 1990

8.

Ks. Andrzej Wołczyński

  1990 - 1992

9.

Ks. Stanisław Bujnowski

 1992 - 2021

10.

Ks. Robert Kowalski

 od 2021

 

Ksiądz Edward Ptaszyński, urodził się 27 X 1887 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu otrzymał w 1910 roku. Stopień doktora filozofii uzyskał we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1927 roku dojeżdżał z pobliskiej Jedlni do Pionek, gdzie zajmował się organizowaniem samodzielnej parafii - budową kościoła. W 1929 roku otrzymał urząd proboszcza. W roku 1932 zostaje przeniesiony z Pionek do Chotczy nad Wisłą, gdzie również pełnił urząd proboszcza. Następnie został przeniesiony do Ruskiego Brodu w charakterze proboszcza i tu zastała go wojna w 1939 roku.

W czasie okupacji został kapelanem partyzantów, z którymi dzielił los żołnierza. Współpracował z grupą majora Hubali w okolicach Drzewicy i Przysuchy. Pod koniec wojny ksiądz Edward Ptaszyński został w niewyjaśnionych okolicznościach zastrzelony koło wsi Grabiny w czasie obławy na leśniczówkę, w której przebywał z kilkoma partyzantami w lesie. Było to prawdopodobnie 13.X.1943 r. Po wojnie jego bracia go ekshumowali i pochowali w Radomiu na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

 

 

 

Ksiądz Jan Naulewicz urodził się 9 VI 1865 roku w Seredzicach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1889 roku w Sandomierzu. Uzyskał licencjat w zakresie filozofii. Został odznaczony złotym krzyżem zasługi i mianowany kanonikiem honorowym Sandomierza. W zaborze rosyjskim w czasie słynnych strajków w Ostrowcu, był jedyną podporą duchową i obrońcą robotników. Do Pionek przybył w 1932 roku. Zmarł 5 XII 1940 roku. Pochowany na cmentarzu "Starym".

 

 

      Ksiądz Seweryn Kiersztajn urodził się 6 VIII 1897roku w Jędrzejowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1929 roku. Uzyskał tytuł magistra teologii. Do Pionek przybył w 1940 roku, gdzie zainicjował odbudowanie zniszczonego w czasie wojny kościoła. W latach okupacji zorganizował na terenie parafii Radę Główną Opiekuńczą zajmującą się działalnością charytatywną. Zmarł w 1951 roku w Chlewiskach. Jego szczątki sprowadzono do Pionek i pochowano na miejscowym cmentarzu "Nowym" .

 

  Ksiądz Tomasz Zadęcki urodził się 13 XII 1895 roku w Głowaczowie. W 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1961 roku został mianowany przez biskupa Jana Lorka Honorowym Kanonikiem Bazyliki Katedralnej. Do parafii pionkowskiej przybył w 1950 roku, gdzie przyczynił się do urządzenia kościoła i uporządkowania prawnego tytułu własności ziemi.

Ksiądz Feliks Stradomski urodził się 18 III 1910 roku w Obicach. Święcenia kapłańskie w sandomierskim Wyższym Seminarium Duchownym, otrzymał w 1935 roku. Przez kilka lat w dekanacie koprzywnickim pełnił funkcję wizytatora nauki religii. Urząd proboszcza w Pionkach pełnił trzy lata.

 

      Ksiądz Józef Giżycki urodził się 15 II 1909 roku w Osowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1935 roku w Sandomierzu. W czasie II wojny światowej pracował w Pionkach jako wikariusz. Urząd proboszcza objął w 1965 roku. Z jego inicjatywy wybudowano nową murowaną plebanię      i ogrodzono plac kościelny. Odznaczony został tytułem Kanonika Honorowego Kapituły Kolegialnej Opatowskiej. Zmarł w Pionkach 10 IV 1978 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

 

 

 

 

  Ksiądz prał. Wacław Krzysztofik, urodził się 4 lutego 1924 r. w Zofiówce, par. Krępa Kościelna. Wyświęcony   na kapłana 25 maja 1052 r. w Sandomierzu. Objął tut. Parafię w roku 1978 i pracował w niej 12 lat do roku 1990. Za jego pobytu powstały dzięki niemu: dom parafialny na potrzeby katechezy (obecnie dom oazy pod nazwą BETANIA), świątynia św. Maksymiliana z plebanią oraz kaplica z ośrodkiem nowej Parafii na Podgórach pod nazwą NMP. Król. Polski. Ks. Prałat zmarł w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu.

 

Ksiądz dr Andrzej Wołczyński , urodził się 18.o1.1937 r. w Sandomierzu, tam przyjął święcenia kapłańskie 15.o8. 1959 r. Objął Parafię w roku 1990, pracował tu 2 lata, poczym objął kapelanię  u Sióstr Bernardynek k. Zakliczyna (diec. tarnowska).

                                ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

W pracy duszpasterskiej księżom proboszczom pomagali księża wikariusze.

  

KSIĘŻA   WIKARIUSZE

LP.

Imię i  nazwisko

Rok  święceń

kapłańskich

Rok  przybycia do parafii

1.

Ks. Stefan Cieluba

1926

1931

2.

Ks. Piotr  Chołoński

1926

1935

3.

Ks. Jan  Kubkowski

1933

1936

4.

Ks. Stanisław Nowakowski

1929

1937

5.

Ks. Stanisław Wróbel

1933

1938

6.

Ks. Józef  Giżycki

1935

1938

7.

Ks. Stefan  Mroczek

1938

1940

8.

Ks. Stanisław Dudela

1941

1942

9.

Ks. Józef  Tomaszewski

1936

1945

10.

Ks. Józef  Barański

1941

1945

11.

Ks. Jan Major

1937

1948

12.

Ks. Stanisław Olechowski

1949

1951

13.

Ks. Piotr Karbowiak

1949

1951

14.

Ks. Michał Rejmer

1950

1954

15.

Ks. Stanisław Madej

1956

1961

16.

Ks. Edmund  Kazik

1957

1957

17.

Ks. Wiesław Gintowt

1952

1958

18.

Ks. Tadeusz Wiktorowski

Brak  danych

ok.1962

19.

Ks. Henryk  Krzosek

1958

1967

20.

Ks. Henryk Wiśnios

1959

ok.1967

21.

Ks. Jan Gogacz

1956

1967

22.

Ks. Antoni  Łukaszek

1962

1968

23.

Ks. Tadeusz  Lorens

1963

1968

24.

Ks. Józef  Wodzinowski

1965

1968

25.

Ks. Kazimierz  Mularski

1956

1968

26.

Ks. Andrzej  Wróblewski

1961

1969

27.

Ks. Henryk Chwałek

Brak  danych

 

28.

Ks. Zbigniew Towarek

1964

1972

29.

Ks. Jan Niziołek

1969

1974

 

 

 

 

Księża i Siostry Zakonne  pochodzący z parafii św. Barbary w Pionkach

Działalność duszpasterska księży proboszczów i wikariuszy pracujących w tej parafii, wydała owoce w postaci powołań kapłańskich i zakonnych u młodych chłopców i dziewcząt. Istnieje zatem konieczność przedstawienia krótkich biografii tych księży i sióstr zakonnych, którzy wywodzą się z parafii Pionki.

 

Ksiądz Antoni Pestka- urodził się w Pionkach w 1917 roku, w rodzinie robotniczej. W domu otrzymał staranne wychowanie religijne. W 1931 roku wstąpił do Małego Seminarium Duchownego imienia świętego Stanisława Kostki w Lublińcu, gdzie był do 1937 roku. Pierwsze śluby zakonne przyjął 8 IX 1938r. w Markowicach koło Inowrocławia. Drugie i trzecie na Świętym Krzyżu 13 I i 8 IX 1940 roku. Śluby wieczyste złożył w Kodniu 8 XII 1941 roku. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne w Kodniu w 1944 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Czesława Sokołowskiego w Siedlcach dnia 30 I 1944 roku. Przez długie lata pracował jako kapłan, spowiednik, katecheta, misjonarz na wielu placówkach parafialnych. Zmarł w 1995 roku.

  hw

Ksiądz Henryk Wójtowicz -  urodził się 16 VIII 1928 roku w Janusznie koło Pionek. Po ukończeniu III klasy w publicznej szkole jednoklasowej I stopnia w Janusznie przyjął 29 VI 1938 roku I Komunię świętą w kościele parafialnym świętej Barbary w Pionkach. Począwszy od klasy IV uczęszczał do szkoły publicznej nr l, potem nr 2 w Pionkach, uzyskując w 1942 roku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W 1945 roku otrzymał świadectwo ukończenia II klasy gimnazjalnej na prowadzonych przez Zygmunta Białkowskiego tajnych kompletach w Pionkach, wydane przez Państwową Komisję Weryfikacyjną. W następnym roku zdał małą maturę w gimnazjum pionkowskim, a w roku 1948 uzyskał świadectwo maturalne w liceum typu humanistycznego. W latach 1948 - 1953 odbywał studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W 1953 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Kantego Lorka. Po dwóch latach praktyki kapłańskiej za zgodą księdza biskupa, w latach 1955 1960 studiował filologię klasyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dyplom magistra uzyskał w 1961 roku i jeszcze w tym samym roku powołany został na stanowisko profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Uczył języków klasycznych, języka niemieckiego, ekonomii politycznej, prowadził też seminarium alkohologiczne. I X 1961 roku został asystentem, a później, bo w 1964 roku starszym asystentem I Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. W następnym roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1979 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filologii klasycznej- nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Toruńskiego. Dnia 24 IX 1980 roku Senat Akademicki KUL powziął uchwałę o powołaniu go na stanowisko docenta w II Katedrze Filologii Klasycznej. W następnym roku objął kierownictwo tejże katedry. Z dniem 1 IV 1992 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. Prowadził badania nad eposem greckim, starożytnym przyrodoznawstwem greckim, literaturą wczesno­chrześcijańską, stylistyką łacińską i grecką, czego wynikiem są liczne artykuły, tłumaczenia, opracowania, recenzje i hasła encyklopedyczne oraz streszczenia i sprawozdania. W 1986 roku biskup Edward Materski mianował go Kanonikiem Kapituły Katedralnej, a Ojciec święty Jan Paweł II kapelanem honorowym. Mieszkał w Janusznie k. Pionek jako kapłan emeryt. Zmarł 17. 11. 2012 r. Pochowany na cmentarzu przy ul. Kozienickiej w Pionkach.

 

swojt 

Ksiądz Stanisław Wójtowicz - urodził się dnia 8 V 1926 roku w Goryniu. Dzieciństwo i młodość spędził w Pionkach, gdzie skończył szkołę podstawową i tutejsze liceum. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 V 1954 roku w Sandomierzu. Został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Opatowskiej w Sławnie koło Opoczna. Zmarł 10 marca 2010 r. Pochowany na cmentarzu przy ul. Kozienickiej w Pionkach.

 

Ojciec Efrem Osiadły -  urodził się 4 VII 1930 roku w Pionkach. W latach 1937 - 1944 uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1 w Pionkach. Dnia 10 VI 1940 roku przystąpił do I Komunii świętej w parafii świętej Barbary. W latach 1945 - 1949 uczył się w gimnazjum i po tzw. małej maturze został przyjęty do I klasy liceum. Od 1949 roku kontynuował naukę w zakonie 00. Paulinów, gdzie rozpoczął kanoniczny nowicjat w Leśniowie - Żarkach, przyjmując imię zakonne Efrem. W 1951 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1956 roku ojciec Efrem otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako duszpasterz na Jasnej Górze, następnie od roku 1957 pełnił funkcję administratora domu paulińskiego i katechety w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie w diecezji włocławskiej. W następnych latach pełnił urząd ekonoma paulińskiego domu w sanktuarium maryjnym w Leśnej Podlaskiej. Aktywność i odwaga głoszenia słowa Bożego spowodowały, że ojca Efrema aresztowało SB. Sąd Wojewódzki za kazanie wygłoszone w dniu 5 VI 1960 roku skazał go na 3 lata więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich. Od maja 1961 roku do sierpnia 1962 roku odbył karę więzienia w Więzieniu Centralnym w Strzelcach Opolskich. Sąd Wojewódzki w Opolu zwolnił go z więzienia z dniem 29 VIII 1962 roku. Stąd powrócił do pracy na Jasnej Górze. W roku 1963 ojciec Efrem został mianowany podprzeorem Jasnej Góry. Po jej zakończeniu pełnił funkcję kustosza klasztoru jasnogórskiego, a od 1967 roku pełnił urząd przeora paulińskiego klasztoru w Warszawie. W 1969 roku ojciec Efrem został mianowany przeorem klasztoru jasnogórskiego. W 1972 roku rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył z tytułem magistra teologii. Kilkakrotnie pełnił funkcję podprzeora klasztoru na Jasnej Górze, od 1990 roku do 2003 był definitorem generalnym. W 1992 roku po 32 latach Sąd Najwyższy w Warszawie dokonał pełnej rehabilitacji niesłusznie skazanego na karę więzienia ojca Efrema. Radością O. Efrema było witać co roku pieszą i autokarową pielgrzymkę z Pionek na Jasną Górę. Pełnił na Jasnej Górze w ostatnich latach funkcję opiekuna biskupów przybywających do Matki Bożej. Po krótkiej chorobie nowotworowej zmarł 20 września 2004 r. i jest pochowany w grobie paulińskim na cmentarzu w Częstochowie.

 

Ksiądz Tadeusz Bańkowski - urodził się dnia 25 III 1947 roku w Kamyku koło Pionek. W latach 1954 - 1961 uczęszczał do szkoły podstawowej nr 2 w Pionkach, a w 1954 roku przyjął I Komunię świętą w kościele świętej Barbary. W 1968 roku ukończył pionkowskie liceum i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W następnym roku porzucił studia i wstąpił do zakonu Księży Filipinów w Tarnowie, które ukończył po sześciu latach. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a 28 czerwca tego samego roku, w kościele świętej Barbary odprawił uroczystą Mszę świętą prymicyjną. Podróżował po kraju, jako misjonarz i rekolekcjonista. Obecnie po raz drugi z kolei pełni urząd przełożonego klasztoru Księży Filipinów w Tarnowie.

 

Siostra Jadwiga Osóbka - urodziła się 30 kwietnia 1918 roku. Do klasztoru wstąpiła w 1946 roku w Krakowie do Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Otrzymała imię zakonne- Oskaria. Śluby wieczyste przyjęła w 1954 roku w Katowicach. Siostra Oskaria pracowała przez 30 lat, jako główna księgowa w Kielcach, a potem przez 4 lata w administracji Kurii Lubelskiej. Pełniła przez pewien okres urząd siostry przełożonej w Ćmielowie. Pracowała przez długie lata w administracji Zgromadzenia Sióstr Sercanek z siostrą Ekonomką Generalną w Krakowie. Zmarła jesienią 2005 r. i jest pochowana na cmentarzu rakowickim w Krakowie.

 

Siostra Zdzisława Łagut  - urodziła się 1 marca 1942 roku w miejscowości Sycyna koło Zwolenia. W Pionkach w roku 1950 przystąpiła do I Komunii świętej i tu ukończyła szkołę podstawową nr 1. Dalszą naukę kontynuowała w szkole zawodowej w Sandomierzu. W 1962 roku wstąpiła do zakonu Służebnic Serca Jezusowego w Krakowie, gdzie również w 1969 roku złożyła uroczyście śluby wieczyste. Przez kilka lat pracowała w Pucku katechizując dzieci i młodzież szkolną. W 1975 roku siostra Zdzisława wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie w miejscowości Kreson w stanie Pensylwania, pracuje jako pielęgniarka wśród ludzi najuboższych i w podeszłym wieku. Następnie zostaje skierowana do Michigan, gdzie pracuje jako pielęgniarka w szpitalu Matki Bożej prowadzony przez siostry felicjanki. Jednocześnie uczęszczała do szkoły kardiologicznej. Obecnie pracuje również w szpitalu Matki Bożej na oddziale intensywnej terapii. Wielokrotnie udziela się w Rodzinie Radia Maryja.

 

Księża aktualnie pracujący w Parafii św. Barbary

 w Pionkach.

 Ks. Proboszcz

 

Ks. Kan. Robert Kowalski, ur. w roku 1975

święcenia kapłańskie w roku 2002

pracuje od 1.o7. 2021 r.

 

Wikariusze:

   

ks. Konrad Jaśkiewicz

przyszedł do Pionek z Opoczna w lipcu 2017 r.

 

 

ks. Paweł Nowak

przyszedł do Pionek w lipcu 2015 r.

 

 

Ks. Marcin Cabaj przyszedł do naszej Parafii w lipcu 2019 r. Pochodzi z Opoczna.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dawni Wikariusze:

 

     Ks. Rafał Pawliński

święcenia kapłańskie w roku 2000, pracował w naszej Parafii 6 lat, (2013 - 2019 r.)

       aktualnie jest wikariuszem Parafii Najśw. Rodziny w Kozienicach.

 

 

Ks. Tomasz Sztandera pracuje od września 2017 r. w Sławnie k. Opoczna.

Święcenia kapłańskie 1999 r.

 

Ks. Piotr Popis po trzyletniej pracy na misjach w Zambii od stycznia 2016 r. do 2019 r.

aktualnie jest Proboszczem w Parafii Skotniki Koneckie.

Święcenia  kapłańskie 1996 r.

 

    Ks. Paweł  Marczak- ur.1976 r.

Święcenia  kapłańskie 2004 r.

Pracował w Parafii w latach 2006 - 2013 ,obecnie pracuje w Końskich

 

 

ks. Mariusz Turczyk

święcenia kapł. 1997 r.  Przyszedł do Pionek  w lipcu 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Od lipca 2015 r. był Dyrektorem Domu Księży Emerytów w Radomiu, od 1.o7. o21 Proboszcz w Pomykowie k. Końskich

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ks. Kan. Stanisław Bujnowski, ur. 1946 r.

Święcenia kapłańskie –1969 r.

Pracował w parafii od roku 1992 do 30.o6. 2021 r. Rezydent Parafii

 

 

 

 + Ks. Erwin Burski – ur. 1935 r.

Święcenia  kapłańskie 1959 r.

 Pracował w parafii od 2000 r. do śmierci w dniu 9 listopada 2006 r.

 

 

 Ks. Piotr Wojciechowski

Pracował w Parafii od 2009 r. Zmarł 28.o1.2013 r.

Pochowany w grobie kapłanów na tut. nowym cmentarzu